• Tiếng Việt
  • English
 • Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông năm 2023

  1. Quy chế tổ chức đại hội

  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023

   3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023

   4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

  5. Báo cáo của ban kiểm soát công ty năm 2022

  6. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

  7. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

  8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

  9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

  10. Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

  11. Thông báo đề cử, ứng cử

  12. Quy chế đề cử, ứng cử

  13. Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS mẫu 01

  14. Sơ yếu lý lịch- Mẫu 02